За проекта

 

Основна цел на проекта е изготвянето на достоверна, виртуална 3D реконструкция на важни част от градската структура от римския долнодунавски лимес. Приориотет пред научния екип проекта са градските структури от Улпия Ескус, фортификационната система на Абритус и цивилните обекти в и около военниея лагер Нове.

Проектът ще постигне своите цели чрез:

 1. Събиране, актуализация, и анализ на архитектурния ред на отделни градски структури, храмове, форумът с част от прилежащите му сгради и тангиращи улици - декуманус максимус (decumano maximus) и кардо максимус (cardo maximus), жилищни сгради, фортификационни системи, вили и др.
 2. Събиране и комплектоване на пълна документация за разкритите градски структури.
 3. Реконструкция на отделни елементи от римския град.
 4. Обобщаване на резултатите от археологическите изследвания и изследванията на архитектурния ред.
 5. Набиране на данни за точното местонахождение на отделните архитектурни елементи, гаранция за достоверност на предлаганите реконструкции.
 6. Изготвянето на 3D модели на отделни елементи от сградния фонд на града, храмове, прилежащи към форума сгради, фортификационни елементи, вили и др..
 7. Изготвянето на анимационни 3D модели на отделните елементи от сградния фонд на римския града.
 8. Обединяване на виртуално реконструираните структури в общ виртуален модел на долнодунавския римски град.
 9. Вграждането на откритите архитектурни елементи в екстериора и интериора на реконструираните обекти.
 10. Изготвянето на мултимедиен продукт съдържащ видео анимирани реконструкции, графични, фото и др. доказателства за достоверността на предлаганата обща 3D визия.
 11. Стандартизиране и систематизиране на културно-историческото наследството от долнодунавския Limes Romanus с цел визуализацията му в уеб пространството.